SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Хотел СЪНРАЙЗ, собственост на СЪНРАЙЗ ХОЛИДЕЙС АД е регистриран Администратор на лични данни. Целта на настоящият документ е да ви информира за практиките на хотел СЪНРАЙЗ за събиране, използване и оповестяване на лични данни, които Вие давате отсядайки в нашия хотел.

Лична информация
Видовете лични данни, които събираме включват: собствено име, бащино име, фамилия, ЕГН, паспортни данни, телефонен номер.
Финансова информация или данни за издаване на фактура (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност).
Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги).
Дигитални данни- видеозаписи. Това са данните, събирани, чрез системите за видеонаблюдение, използвани от хотел СЪНРАЙЗ във всички обществено-достъпни места в хотела ни (фоайе, рецепция, ресторант, лоби бар, коридори, стълбища, входове), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред.
Как използваме личните Ви данни
Можем да направим резервация и да я потвърдим.
Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги – регистриране, фактуриране.
Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги.
Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес;.
Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас.
Фактуриране на използваните продукти и услуги.
Кога разкриваме лична информация
Разкриваме лична информация на трети страни само в предвидените от закона случаи на изрично наше задължение, или при изрична писмена заповед, искане, призовка, съдебно разпореждане или друг акт на компетентен държавен орган, с което това задължение ни се вменява.
Знание и съгласие
Ние събираме лична информация за Вас когато имаме нормативно задължение за това или когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на доброволно предоставената лична информация в момента на нейното събиране.
Ние заявяваме, че събраните лични данни по горе посочения ред, ще бъдат използвани само и единствено за законово допустими цели.
Можете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения.
Задържане и съхранение на лични данни
Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

to-topto-top